Skip to main content
  • Mentor

Elke pedagogisch medewerker let op een aantal kinderen in het bijzonder. Zij is de mentor van deze kinderen en een vast aanspreekpunt voor ouder/verzorger met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken rondom het kind.

De mentor bewaakt het welbevinden van het kind en zorgt ervoor dat gemaakte afspraken worden nagekomen. De mentor brengt de andere pedagogisch medewerker(s) op de hoogte van bijzonderheden (in bijvoorbeeld ontwikkeling, gedrag of gezondheid). Dit kan mondeling, maar ook schriftelijk door het op te schrijven in het overdracht-schrift. Ook houdt zij het kinddossier bij, met daarin alle gegevens betreffende de ontwikkeling van het kind.

De mentor zal de ontwikkeling van uw kind met u bespreken en in overleg met u mogelijk contacten met andere zorgprofessionals van uw kind onderhouden. Tot slot, houdt de mentor een eindgesprek(je) met de ouders en draagt zij zorg voor een goede overgang van de peuteropvang naar de basisschool. Indien nodig regelt de mentor van de peuteropvang tijdig een warme overdracht.