Skip to main content

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach IKK en coach VE

Inleiding

Pedagogisch beleidsmedewerker/pedagogisch coach IKK
Vanaf 1 januari 2019 is de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach IKK (PBM IKK) verplicht volgens de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.

Een groot deel van de kwaliteit van de opvang wordt bepaald door de professie, de werkwijze en het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers.
Peuteropvang d’Evelaer vindt het van groot belang dat de pedagogisch medewerkers zich binnen de organisatie kunnen blijven ontwikkelen zodat ze blijvend het beste uit zichzelf kunnen halen. De pedagogisch beleidsmedewerker/coach IKK zet zich in om de kwaliteit te optimaliseren en te waarborgen, deze functie wordt vervuld door een gekwalificeerde kracht.

VE-coach
Vanaf 1 januari 2022 is vanuit gemeentelijk Onderwijsachterstandsbeleid (GOAB) een nieuwe functie ingesteld: pedagogisch beleidsmedewerker/coach VE (PBM VE ofwel VE-coach).

Inzet en werkzaamheden

De functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach IKK heeft als doel een bijdrage te leveren aan het voorbereiden en ontwikkelen en vertaling naar de werkpraktijk van het pedagogisch beleid. Bewaakt, realiseert en evalueert het beleid. Verder is een actieve rol in de verdere professionele ontwikkeling van de beroepskrachten, individueel en in teamverband van belang.

Werkzaamheden met betrekking tot de pedagogische beleidsontwikkeling = bijdrage leveren aan het signaleren, vertalen, ontwikkelen en adviseren/afstemmen van het pedagogisch beleid naar de organisatie/beroepskrachten.

Werkzaamheden met betrekking tot het coachen = beroepskrachten coachen in hun professionele ontwikkeling en bevorderen van hun pedagogische deskundigheid en kwaliteit.

De functie VE-coach levert een extra bijdrage aan de pedagogisch kwaliteit op de VE groepen. Het coachen en begeleiden van pedagogisch medewerkers in de praktijk met als doel de kwaliteit van het pedagogisch-educatief handelen te bevorderen en hoog te houden en zelfontwikkeling op gang te brengen. En het begeleiden van hen bij de implementatie van (nieuw) ontwikkeld VE beleid. Belangrijke pijlers zijn: het realiseren van hoogstaande pedagogische kwaliteit op de VE-groepen en een sterke ouderbetrokkenheid.

Voorbeelden van taken die vallen onder de VE-coach zijn:

  • Pedagogisch beleid vertalen naar handelingsadviezen aan de pedagogisch medewerkers en coachen van de pedagogisch medewerkers op de groep in de uitvoering van VE
  • Ondersteuning in de uitvoering van het kindvolgsysteem, het maken van de analyses en het bieden van een passend aanbod
  • Organiseren van de doorgaande lijn (en de warme overdracht)
  • Bewaken van doelen per kind, groep, locatie (opbrengstgericht werken)
  • Focus ligt op het spelenderwijs stimuleren van de taal- motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, het creëren van een rijke speelleeromgeving
  • Ondersteuning in specifieke onderwerpen zoals ouderbetrokkenheid & ouderbeleid

Uren inzet in 2024 

Pedagogisch beleidsmedewerker:
Om de inzet van pedagogisch beleidsmedewerker te bereken volgens de wettelijke normen zijn die zijn vastgesteld is gebruik gemaakt van de volgende rekentool: 50 uur x het aantal locaties = minimale in te zetten uren op jaarbasis. Peuteropvang d’Evelaer heeft op 1 januari 2024 1 locatie, wat uitkomt op 50 uur op jaarbasis.

Pedagogisch coach IKK:
Om de inzet van pedagogisch coach te bereken volgens de wettelijke normen zijn die zijn vastgesteld is gebruik gemaakt van de volgende rekentool: 10 uur x het aantal FTE pedagogisch medewerkers = minimale uren inzet op jaarbasis. Peuteropvang d’Evelaer heeft 1 januari 2024 3,11 fte, wat uitkomt op 31 uur op jaarbasis. De uren worden verdeeld individueel en teamverband.

VE-coach:
Om de inzet van VE-coach te bereken volgens de wettelijke normen die zijn vastgesteld is gebruik gemaakt van de volgende rekentool: 10 uur per doelgroep peuter (met een VE-indicatie) per jaar. Op 1 januari van elk jaar kijkt Peuteropvang d’Evelaer hoeveel VE-peuters er worden opgevangen. Het aantal VE-peuters maal 10 is het aantal uur dat de VE coach voor die opvanglocatie invulling geef aan deze functie.
De gemeente subsidieert (GOAB-middelen) geheel de kosten van de VE-coach. Verder stelt de gemeente een apart budget ter beschikking om gezamenlijke professionalisering op te tuigen.
Peuteropvang d’Evelaer heeft op 1 januari 2024 2 doelgroep peuters, wat uitkomt op 20 uur op jaarbasis.