Mentor

Iedere peuter krijgt een eigen mentor toegewezen.

De mentor is een pedagogisch medewerker die de peuter wekelijks ziet bij de Peuteropvang.

De mentor zal het vaste aanspreekpunt worden voor de ouder/verzorger. Zij voert de gesprekken naar aanleiding van de observaties tegen 3 jaar en tegen 4 jaar (overdracht basisschool)

Verantwoordelijkheden van de mentor:

Elke pedagogisch medewerk(st)er let op een aantal kinderen in het bijzonder. Zij is de mentor van deze kinderen. De mentor volgt hoe een kind zich ontwikkelt. De mentor zorgt ervoor dat speciale wensen rond de opvang bij alle pedagogisch medewerk(st)ers bekend zijn. Indien nodig regelt de mentor dat er afspraken gemaakt worden met betrekking tot de verzorging en/of begeleiding van het kind. Tevens bewaakt de mentor hiervan de voortgang.

Indien er bijzonderheden zijn, is de mentor het eerste aanspreekpunt. De mentor bouwt een vertrouwensrelatie op met de ouders. Door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich emotioneel veilig voelen op de kinderopvang.

De mentor observeert het kind en brengt hierover verslag uit aan de ouders. De mentor heeft de meeste informatie over ‘haar’ kinderen,  kan zij bij uitstek met ouders/verzorgers meedenken.

Taken van de mentor

  • Bijdrage leveren aan het intakegesprek/kennismaking op de groep.
  • Welbevinden van het kind bewaken.
  • Gemaakte afspraken over het kind bewaken.
  • Bijhouden van het kinddossier.
  • Zorg dragen voor een goede overgang tussen twee verschillende opvangsoorten en/of andere opvang of school.
  • Aanspreekpunt voor ouders mbt de dagelijkse gang van zaken rondom het kind.
  • Een coördinerende rol bij (langdurig) medicijngebruik (zie medicijnprotocol).
  • Bij beëindiging van de opvang, houdt de mentor een eindgesprek(je) met de ouders en geeft eventuele bijzonderheden door aan de leidinggevende.

De mentor stimuleert het kind in zijn ontwikkeling.

Een mentor kan talenten in kinderen ontdekken en laten groeien, Een pedagogisch medewerker reikt die kansen al dagelijks aan voor alle kinderen, maar door het toewijzen van een aantal mentorkinderen kan de mentor zich extra op hun richten, De mentor zal gericht observeren en ontwikkelingskansen aanreiken. Zij kent ‘haar’ kinderen het beste en kan ze dus beter ondersteunen

De mentor zal doelen opstellen voor het kind die binnen de visie van de peuteropvang vallen,

Voorbeelden van doelen:

  • kinderen helpen om een positief zelfbeeld te ontwikkelen
  • kinderen helpen om vriendschappen aan te gaan met andere kinderen