Ziek zijn of worden

Ziekmelden
locatie Buurtcentrum 0251 - 244544  u kunt een boodschap inspreken
locatie Zilvermeeuw   06-11305506

Is mijn kind ziek? Mag mijn kind naar de opvang?
Door onderstaande vragen eerlijk en realistisch te beantwoorden, kan bepaald worden of het kind naar de opvang kan of niet.

Uw kind kan niet naar de peuteropvang als
*  het kind hogere koorts heeft dan 38,5 graden. Dit geldt ook als koorts tijdelijk onderdrukt is door paracetamol o. i.d.
*  het kind overgeeft of diarree heeft.
*  Als uw kind 1 op 1 aandacht nodig heeft van de pedagogisch medewerkster wegens ziekte, zich 'niet lekker voelt'.

Uw kind kan na overleg met huisarts en/of pedagogisch medewerker wel of niet naar de peuteropvang komen:
*  Bij vermoeden van een besmettelijke ziekte:raadpleeg de site van de GGD : https://www.ggdkennemerland.nl/infectieziekten/werken-met-kinderen .
    Zoek bij  'informatie over ziektebeelden voor kinderdagverblijven enz...'.
    Ook wij raadplegen de GGD.
*  Bij een loopoor, ontstoken ogen of een open koortslip, bij kinderzeer/krentenbaard
*  Bij constatering van hoofdluis na behandeling met daarvoor bestemde middelen.


Uw kind mag naar de peuteropvang ondanks:
* Uitslag door waterpokken, mits het kind zich niet ziek voelt.
* Uitslag door de 5e of 6e ziekte, mits het kind zich niet ziek voelt.
* Bij verkoudheid

Wij verwachten van de ouder wanneer er een signaal ( zoals hoofdpijn, buikpijn e.d.) door het kind wordt afgegeven in de dagen voorafgaand aan het bezoek van de peuteropvang, dit wordt doorgegeven aan de pedagogisch medewerker.

Wij vragen ouders ons te melden als zij hun kind ’s ochtend paracetamol of andere medicijnen hebben gegeven, of als zij hun kind medicijnen of zelfzorgmiddelen meegeven om zelf in te nemen/toe te dienen.
Op deze manier kunnen wij een inschatting maken als klachten verergeren, bv omdat de paracetamol is uitgewerkt.

Medicijngebruik
Als het kind medicijnen nodig heeft dient de ouder/verzorger hierover contact op te nemen met de pedagogisch medewerker. Er zullen afspraken worden vastgelegd op het formulier medicijnverstrekking en / of formulier medische handeling.

Protocol bij ongevallen
Alle pedagogisch medewerkers hebben het diploma Bedrijfshulpverlening en kinder- EHBO.
Uiteraard lichten wij u direct in als een ongeval heeft plaatsgevonden waarbij uw kind betrokken is.

Alle informatie over de protocollen rondt ziekte en ongeval kunt u terugvinden in 'Protocol ziekte, medicijngebruik en ongeval Peuteropvang d'Evelaer'.